Home    

UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดอบรมเรื่อง Campus Network Design and Implement

UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวคิดในการจัดงาน คือ “มุ่งสู่การศึกษาอัจฉริยะเพื่อเมืองอัจฉริยะและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (Towards Smart Education for Smart City and Sustainable Local Development) ภายใต้งานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนการศึกษา” ครั้งที่ 38 (WUNCA 38 th)  ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชิโนดม ที่ปรึกษาโครงการอบรมฯ และทีมวิทยาการ อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ นายนัฐพล  เจริญศรี  จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง นายเจตนันต์ เจือจันทร์  จากมหาวิทยาลัยบูรพา , นายจยุตย์  พูลเพิ่ม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นายวณัช พาดี  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายนพฤทธิ์  จันกลิ่น  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดประโยชน์และความเข้มแข็งในการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากยิ่งขึ้น


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments