Home    

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562

รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562

เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 65 เส้นทาง 1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 3. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down 4. สงขลา // วิทยาลัยการอาชีพนาทวี // ตรวจสอบพบ Link Down 5. ลำพูน // วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง // ตรวจสอบพบ Link Down 6. ลำพูน // วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง // ตรวจสอบพบ Link Down 7. อุบลราชธานี // วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ // ตรวจสอบพบ Link Down 8. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง // ตรวจสอบพบ Link Down 9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนยโสธร 10. อุดรธานี // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี // ตรวจสอบพบ Link Down 11. นครราชสีมา // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down 12. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down 13. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยเทคนิคเขาวง // ตรวจสอบพบ Link Down 14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขาดครับ 16. ปราจีนบุรี // วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน // ตรวจสอบพบ Link Down 17. พัทลุง // วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน // ตรวจสอบพบ Link Down 18. สระบุรี // วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down 19. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down 20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย 21. ตรวจสอบพบเส้นทางที่ขาด เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT 22. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down 23. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล // ตรวจสอบพบ Link Down 24. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down 25. ชัยนาท // วิทยาลัยการอาชีพหันคา // ตรวจสอบพบ Link Down 26. ลำปาง // วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา // ตรวจสอบพบ Link Down 27. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down 28. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down 29. ลพบุรี // วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down 30. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ 31. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สพป.. สุโขทัย เขต 1 32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา (4 Core) ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 36. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(SW) 2 UpLink 37. อ่างทอง // วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ // ตรวจสอบพบ Link Down 38. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down 39. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 (SW) Rx power: <-23 dBm 40. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down 41. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (SW) 2 UpLink UpLink 1 Rx power: <-40 dBm UpLink 2 Rx power: -32 dBm 42. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา 43. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ 45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 46. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down อ้างถึง TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-07-0180 ขอเปิดเคสย่อยใหม่เพิ่มเติม 47. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครศรีธรรมราช - สงขลา 48. ลำปาง // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ // ตรวจสอบพบ Link Down 49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2 50. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down 51. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช // ตรวจสอบพบ Link Down 52. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี 53. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ตราด - ชลบุรี Link CAT 54. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT 55. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT 56. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 57. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 58. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 59. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 60. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยบรูพา ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 61. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพังงา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 62. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม2562 63. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 64. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ - สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 65. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CATเหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 21 เคส 1. ตาก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2//PM P1 งวดที่ 3/2562 2. อุดรธานี//วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี//UPS เสีย 3. นราธิวาส//วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก//PM P2 งวด3/2562 4. กำแพงเพชร//มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร//PM P1 งวดที่ 3/2562 5. แพร่//มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่//PM P2 งวด3/2562 6. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down 7. บุรีรัมย์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ //PM P1 งวด 3-2562 8. บุรีรัมย์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 //PM P1 งวด 3-2562 9. แพร่//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1// PM P2 งวด3/2562 10. ปทุมธานี // วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี // PM P2 งวด3/2562 11. แพร่//วิทยาลัยเทคนิคแพร่ //PM P2 งวด3//2562 12. ยะลา//วิทยาลัยการอาชีพเบตง//PM P2 งวด3//2562 13. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช//Router 892 เสีย 14. เชียงราย//วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง //PM P2 งวด3//2562 15. ปทุมธานี//ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร(เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี) //PM P2 งวด3//2562 16. รับแจ้งโหนด ระยอง 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง อุปกรณ์เสียงดัง 17. DWDM ตรวจสอบพบGNE ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ 18. แพร่//วิทยาลัยชุมชนแพร่ //PM P2 งวด3//2562 19. แพร่//วิทยาลัยการอาชีพลอง //PM P2 งวด3//2562 20. สตูล//วิทยาลัยการอาชีพละงู//UPS เสีย 21. นครราชสีมา // สนง.นครราชสีมา เขต 6 // ย้ายอุปกรณ์


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments