Home    

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562


เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 133 เส้นทาง 1. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สาเหตุ สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ

 2. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - วิทยาลัยชุมชนพังงา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 สาเหตุ การไฟฟ้าย้ายแนว

 3. เส้นทางที่ขาด พิษณุโลก - ขอนแก่น Link CAT

 4. แจ้งดำเนินการ PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 5. ราชบุรี // วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ // ตรวจสอบพบ Link Down

 6. ชุมพร // วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ // ตรวจสอบพบ Link Down

 7. สระบุรี // วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 8. ชลบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 9. สิงห์บุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี // ตรวจสอบพบ Link Down

 10. ชลบุรี // วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ // ตรวจสอบพบ Link Down

 11. เพชรบูรณ์ // วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ // ตรวจสอบพบ Link Down

 12. แจ้งดำเนินการตามแผน Proactive แก้ไขไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 สาเหตุ สัตว์มีเขี้ยวกัดแทะ

 13. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - สนง.พื้นที่ขอนแก่นเขต 5

 14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สนง.พื้นที่ขอนแก่นเขต 5 - มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

 15. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สนง.เขตพื้นที่นครราชสีมา 6

 16. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปกรวิทยาลัยเขตนครปฐม

 17. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง -วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า(SW)

 18. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

 19. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว (SW) ***ประสานงานติดต่อ ครูเกรียงไกร : 083-319-7289 แจ้งว่า sw 3750 Port 1 ติด Port 3 ไม่ติด **

 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT

 21. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 22. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร- วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล (SW)

 23. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี **อ.อารยะ : 087-696-8072 แจ้งว่าไฟฟ้าไม่ดับ อุปกรณ์ปกติ **

 24. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี (SW)

 25. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง โรงเรียนควนเนียงวิทยา (SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (SW)

 26. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สพท.พิจิตร เขต 2 - วชช.พิจิตร ใช้งานได้ 2 จาก 3 uplink

 27. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. พิจิตร เขต 2 - มน. 3 uplink ใช้งานไม่ได้

 28. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2

 29. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

 30. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

 31. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต4 (SW) ***อ.มนตรี 091-0560676 แจ้งว่า SW.3750 port 1ไม่ติด ***

 32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT

 33. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี - วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 2 UpLink

 34. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - วิทยาลัยการอาชีพพิชัย (SW) 2 UpLink

 35. เคสย่อยอ้างอิง NT-Fiber-2019-06-0116 ตรวจสอบพบลิ้งดาวน์ เส้นทาง มทร.ล้านนา น่าน - วิทยาลัยการอาชีพปัว 2 uplink

 36. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วิทยาเขตหนองคาย **ผู้แจ้ง อ.เอกพล : 061-1469964 **

 37. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย (SW) 3 UpLink

 38. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชุมพร แห่งที่ 2 - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทางวกอ.บางสะพาน - วอศ.ชุมพร Protection

 39. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2 - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง(มรภ.สุราษฎร์ธานี - ม.วลัยลักษณ์)

 40. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยชุมชนพังงา-วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

 41. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ - เชื่อมต่อจากเส้นวท.กระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

 42. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม - เชื่อมต่อจากเส้นวท.กระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง

 43. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-วิทยาลัยชุมชนพังงา

 44. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้, วิทยาเขตชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นสนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน) - มรภ.สุราษฎ์ธานี

 45. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 (SW)

 46. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 47. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 48. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 49. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม - เชื่อมต่อจากเส้นทาง / มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 50. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย (SW)

 51. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

 52. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

 53. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสนง.เขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 - วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

 54. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท - วิทยาลัยการอาชีพหันคา (SW)

 55. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง - มรภ.บุรีรัมย์ ขาด

 56. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)

 57. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา (SW)

 58. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง(SW) 2 Uplink

 59. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยการอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)

 60. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยการอาชีวศึกษาชุมพร - สนง.เขต 2 ชุมพร (หลังสวน)

 61. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร-วิทยาลัยชุมชนระนอง

 62. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคชุมพร-วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

 63. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางสถาบันลาดกระบัง วข.สารสนเทศชุมพร - เชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์-วท.ชุมพร

 64. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง - จุดเชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง

 65. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่

 66. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี (SW)

 67. อ้างถึง NT-Fiber-2019-06-0124 ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. พิจิตร เขต 2 - มน. 3 uplink ใช้งานไม่ได้

 68. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพท. บึงกาฬ - มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย

 69. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 70. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา

 71. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 72. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา

 73. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา - วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

 74. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี

 75. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 76. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม - สนง.เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

 77. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT

 78. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง (ม.ขอนแก่น - มรภ.กาฬสินธุ์)

 79. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์

 80. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์

 81. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 82. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี - สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

 83. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น - เชื่อมต่อจากเส้นทาง สพท.นครราชสีมา เขต6 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 84. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตขอนแก่น - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์

 85. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, วิทยาเขตกาฬสินธุ์ - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยรภ.กาฬสินธุ์ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 86. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพกันตัง - จุดเชื่อมต่อจากเส้นวิทยาลัยเทคนิคกระบี่-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาเขตตรัง

 87. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง - วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 88. สมุทรปราการ // วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ // ตรวจสอบพบ Link Down

 89. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

 90. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

 91. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สพป. อ่างทอง เขต 1 - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

 92. ชุมพร // วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ // ตรวจสอบพบ Link Down

 93. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยเทคนิคเขาวง // ตรวจสอบพบ Link Down

 94. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(อ.ขนอม) - เชื่อมต่อจากเส้นมรถ.สุราษฎ์ธานี-ม.วลัยลักษณ์

 95. หนองคาย // วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย // ตรวจสอบพบ Link Down

 96. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครศรีธรรมราช - เชื่อมต่อจากเส้น ม.วลัยลักษณ์-มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง

 97. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย - วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย

 98. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนยโสธร - มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 99. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ใสใหญ่) - เชื่อมต่อจากเส้นม.วลัยลักษณ์-ม.ทักษิณวิทยาเขตพัทลุง


100. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี - มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


101. ตรวจสอบ NMS DWDM พบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สพท. นครราชสีมา เขต 6


102. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช - เชื่อมต่อจากเส้นม.ลัยวลัยลักษณ์-มหาวิทยาลัยทักษิณ, วิทยาเขตพัทลุง


103. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยบูรพา


104. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


105. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


106. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT


107. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


108. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


109. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


110. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพัทยา - เชื่อมต่อจากเส้นทาง มหาวิทยาลัยบูรพา - วิทยาลัยเทคนิคระยอง


111. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 3 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1


112. สุพรรณบุรี // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down


113. พิษณุโลก // วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก // ตรวจสอบพบ Link Down


114. มุกดาหาร // วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down


115. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT


116. มหาวิทยาลัยนเรศวร - โรงเรียนบางยางวิทยา ขาด


117. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ขาด


118. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


119. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1 - วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


120. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยชุมชนพิจิตร โพทะเล ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


121. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


122. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


123. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ - เชื่อมต่อเส้นทาง มรภ.รำไพพรรณี - วิทยาลัยชุมชนตราด ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


124. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 - วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


125. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร - วิทยาลัยชุมชนระนอง ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


126. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


127. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


128. แจ้งดำเนินการ Proactive ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562


129. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนพังโคนวิทยาคม - เชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง (สพท.สกลนคร เขต 2 - สพท. สกลนคร เขต 3)


130. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนบ้านคำตากล้า - เชื่อมต่อ โรงเรียนพรเจริญวิทยา


131. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนบ้านกุดเรือคำ - เชื่อมต่อ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3


132. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ - เชื่อมต่อ วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ


133. PM_DB_Fiber_งวดงานที่ 2/2562 เส้นทางโรงเรียนพรเจริญวิทยา - เชื่อมต่อ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


 
Comments