Home    

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th)

นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร. พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 38 (WUNCA 38th)ในวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมใหญ่ โดยงานนี้จะจัดระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 เวลา 9.00 - 16.30 น.
Comments