Home    

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562

เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562

เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 73 เส้นทาง 1. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ - วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ (SW) 3. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3 uplink 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขาด 5. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 6. ลำปาง // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ // ตรวจสอบพบ Link Down 7. นครปฐม // วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) // ตรวจสอบพบ Link Down 8. อุตรดิตถ์ // วิทยาลัยการอาชีพพิชัย // ตรวจสอบพบ Link Down 9. ปัตตานี // วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี) // ตรวจสอบพบ Link Down 10. ตรัง // วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด // ตรวจสอบพบ Link Down 11. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 2 uplink 12. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down 13. อ่างทอง // วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง // ตรวจสอบพบ Link Down 14. อุดรธานี // วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี // ตรวจสอบพบ Link Down 15. ชุมพร // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร // ตรวจสอบพบ Link Down 16. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่(SW) 17. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (SW) 18. นครราชสีมา // วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ // ตรวจสอบพบ Link Down 19. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down 20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (SW) 21. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพล ต่อนครราชสีมา (SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง (SW) 22. down CAT_10G : <- BRM-DR-01 0/3/0/3 TO SKO-DR-01 23. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี 24. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร(SW) **วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร 25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม 27. บุรีรัมย์ // วิทยาลัยการอาชีพนางรอง(วิทยาลัยเทคนิคนางรอง) // ตรวจสอบพบ Link Down 28. ตรวจสอบพบ Link Down วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี // 29. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down 30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (SW) 31. กาญจนบุรี // วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน // ตรวจสอบพบ Link Down 32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี  Link CAT 33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT 34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT 35. down down CAT_10G : <- BKN-CR-01 0/7/0/0 TO CBI-CR-01 36. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Downo 37. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi-Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1(SW) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3(SW) 2 Uplink 38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขาดครับ 39. down down CAT_10G : <- BRM-DR-01 0/3/0/3 TO SKO-DR-01 40. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2(SW) 2 UpLink 41. แจ้งตรวจสอบ Hi Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2(SW) - วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์(SW) ทั้ง 2 ฝั่ง 42. down CAT_10G : <- NTI-dr-01 0/3/0/1 to SPI_1-CR-01 43. down down CAT_10G : <- NRM-CR-01 TO UBI-CR-01 44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 ไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 45. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down 46. แจ้งตรวจสอบเส้นทาง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไป โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 47. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล 48. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนสตูล - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT 50. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง 51. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 52. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 53. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 54. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 55. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 56. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 57. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 58. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 59. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนระนอง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 60. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนปายวิทยาคาร-วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 61. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 62. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 63. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขตรวจสอบพบสายตกหย่อนและ หัว Closure ไม่เรียบร้อย ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 2 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 64. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขตรวจสอบพบสายตกหย่อนและ หัว Closure ไม่เรียบร้อย ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 65. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนเพชรบูรณ์เขต 2 -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 66. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 67. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 68. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ -มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 69. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ -วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ( Protection )ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 70. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 71. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข ไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 72. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT 73. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT 

 

เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 44 เคส 1. กรุพเทพ \ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา\ Alarm : LSR_WILL_DIE 2. ปราจีนบุรี//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี//PM P1 งวดที่ 4/2562 3. ปราจีนบุรี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2/PM P1 งวดที่ 4/2562 4. กรุงเทพมหานคร//จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย//PM P1 งวดที่ 4/2562 5. ขอนแก่น //มหาวิทยาลัยขอนแก่น // เปลี่ยนการ์ด TN12LSXT01 Alarm LSR_WILL_DIE 6. ลพบุรี//วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง//PM P1 4/2562 7. จังหวัดอุบราชธานี//มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี//UPS ไม่สำรองไฟ 8. บุรีรัมย์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 // ตรวจสอบพบ รางปลั๊กเสีย 1 อัน 9. กรุงเทพมหานคร//มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ//PM P1 งวดที่ 4/2562 10. นครนายก // มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ // เพื่อเปลี่ยน Battery Rectifier 100Ah 4ก้อน 11. ลพบุรี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2//PM P1 4/2562 12. ลพบุรี//วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง//ตรวจสอบ SW3750 13. นครนายก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก//PM P2 งวด4/2562 14. จังหวัดกรุงเทพ//มหาวิทยาลัยรามคำแหง//PM P1 งวด 4-2562 15. จังหวัดสมุทรปราการ//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ//PM P1 งวด 4-2562 16. นครราชสีมา//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4//PM P1 4/2562 17. นครราชสีมา//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี//PM P1 4/2562 18. กรุงเทพมหานคร // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // ปรับปรุงสายในตู้ Rack ระบบ IPTV 19. กรุงเทพมหานคร // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // ปรับปรุงระบบ IPTV ใหม่ 20. ตาก //มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก // เปลี่ยน LSX และ เปลี่ยน Battery Rectifier 12V 100Ah. X4 21. มหาสารคาม // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 // ตรวจสอบพบ OA ไม่สามารถ Console ได้ 22. นครนายก//มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์//PM P1 งวดที่ 4/2562 23. พระนครศรีอยุธยา//มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา//PM P1 งวดที่ 4/2562 24. จังหวัดสมุทรสาคร//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร//PM P1 งวด 4-2562 25. จังหวัดสมุทรสงคราม//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม//PM P1 งวด 4-2562 26. นครราชสีมา//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6//PM P1 4/2562 27. ยโสธร // วิทยาลัยชุมชนยโสธร // ดำเนินการเปลี่ยนแบต Rectifier 28. กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี UPS error 29. ชัยภูมิ//มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ//PM P1 4/2562 30. ศรีสะเกษ//สพป.ศรีสะเกษ เขต 1/ UPS เสีย 31. ลำปาง // มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง // Battert Rectifier ไม่สำรองไฟ 32. ลพบุรี // มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี // Status Power supply B1 Voltage&Current 0.00 33. จังหวัดเพชรบุรี// มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี //PM P1 งวด 4-2562 34. จังหวัดราชบุรี// วิทยาลัยเทคราชบุรี//PM P1 งวด 4-2562 35. อ่างทอง//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง//PM P1 งวดที่ 4/2562 36. สิงห์บุรี//วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี//PM P1 งวดที่ 4/2562 37. พะเยา // มหาวิทยาเทคนิคลัยพะเยา // พบ การ์ด SCC slot : 108 Alarm : POWER_FAIL 38. กาญจนบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน// Router Cisco ขั้วเสียบเสีย 39. กาญจนบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน// Router Cisco ขั้วเสียบเสีย 40. ขอนแก่น//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5//PM P1 4/2562 41. บุรีรัมย์//วิทยาลัยการอาชีพนางรอง//UPS เสีย 42. หนองคาย // วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย // PM P2 งวด4//2562 43. ขอนแก่น//มหาวิทยาลัยขอนแก่น//PM P1 4/2562 44. กรุพเทพ \ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา\ Alarm : IN_PWR_HIGH
รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments