Home    

UniNet จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และคณะกรรมการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มีความเข้าใจถึงวิธีการลงรายการ และการใช้งานโปรแกรม TDC ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ห้องสมุดสมาชิกสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (TDC) เพื่อใช้งานร่วมกันในสถาบันอุดมศึกษาได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 256 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments