Home    

UniNet จับมือ สพม. เขต 21 จ.หนองคาย จัดอบรม "อินเทอร์เน็ตโรงเรียน"


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 21  มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จำนวน 53 โรงเรียน ในจังหวัดหนองคาย


โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เสรี ชิโนดม อาจารย์ทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ และนายวราวุฒิ ไผ่ป้อง วิศวกรระบบเครือข่าย UniNet รวมชี้แจงการใช้งานระบบเครือข่าย ตอบไขปัญหาการใช้งาน ซึ่งสามารถช่วยให้การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments