Home    

บรรยาย เรื่อง "แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน"

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวโน้มการบริการของเครือข่าย UniNet และ ThaiLis กับการจัดการข้อมูลตามมาตรฐาน” โครงการนำข้อค้นพบการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง มาตรฐานการรับรองคุณภาพการจัดการข้อมูลวิจัยในคลังสารสนเทศสถาบัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ อาคารบริหารชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments