Home    

Unitnet จับมือ สพม.13 จัดอบรมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน จ.กระบี่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 (สพม.13) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเครือข่ายสําหรับโรงเรียนในสังกัด สพม.13 โดยได้เชิญผูู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด สพม.13 จำนวน 44 โรงเรียน ในจังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่
ทั้งนี้ นายสุธนวัฒน์ เวียงสิมา วิศวกรระบบเครือข่ายจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Uninet) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงข้อมูลระบบเครือข่าย การแก้ไขปัญหา ในการใช้งาน ซึ่งจะสามารถช่วยให้การใช้งานระบบเครือข่าย UniNet ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคณะทำงานเข้าพบ นายสมมาตร์ สุวรรณทวี  ผู้อำนวยการ สพม.13 และผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี เพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet  และเข้าเยี่ยมชมระบบเครือข่ายโรงเรียนสภาราชินี 2 และเยี่ยมชมโรงเรียนในเตาพิทยาคม ที่ยังไม่มีเครือข่าย UniNet ใช้งาน


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments