Home    

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

               ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีโอกาสทบทวนความรู้ในการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการ ด้วยโปรแกรมสนับสนุนการทำรายการสหบรรณานุกรม ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 80 แห่ง กระจายทุกภูมิภาค รวมจำนวน 5 ครั้ง ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย/สถาบัน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค


               ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/ อนึ่ง การอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักโปรดเบิกจ่ายจากต้นสังกัด


หนังสือเชิญ http://www.uni.net.th/UniNet/serminar_uc.php
Comments