Home    

สัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33

               ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาความร่วมมือห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่องพลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ (The 33rd Thailand Library Consortium: Reinventing the Library : Shaping the Future through EdTech and Innovative Design) จัดโดยสำนักวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งมอบธงเจ้าภาพต่อให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อรับเป็นเจ้าภาพการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ครั้งที่ 34 ต่อไป


                พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) และรับฟังรายงานผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และคณะทำงานด้านต่างๆ ที่เป็นส่วนผลักดันความร่วมมือห้องสมุด


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments