Home    

การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่2)

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1) ACADEMIC SEARCH COMPLETE 2) EDUCATION RESEARCH COMPLETE 3) COMMUNICATION & APPLIED SCIENCE COMPLETE 4) COMPUTER & APPLIED SCIENCES COMPLETE และ 5) H.W. WILSON เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น


          ประกอบกับ บริษัท EBSCO ได้แจ้งความประสงค์จะจัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 5 ฐานข้อมูล ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 โดยจัดการฝึกอบรมแบ่งตามภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย


          ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทรศัพท์ 081–258-3333 หรือ e-mail: vongthipar@ebsco.com


- กำหนดการ
- รายชื่อมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค
- แบบตอบรับการฝึกอบรม
Comments