Home    

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online

          ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น


          ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้
          - ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online (CJO)
          
รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางวิชาการกว่า 270 ชื่อ และมีบทความมากกว่า 800,000 บทความ มีเนื้อหาครอบคลุมมากกว่า 45 สาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์, สังคมศาสตร์, แพทยศาสตร์, บริหาร, วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน สามารถแสดงผลได้ทั้งในรูปแบบ pdf และ html ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รองรับการใช้งานบน PC, Tablet และ Smart Phone มีระบบที่ช่วยในการทำบรรณานุกรมเพื่ออ้างอิง ที่สำคัญสามารถอ่านฉบับปัจจุบันได้ทันทีโดยไม่ต้องรอ Embargo
          URL : journals.cambridge.org
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ Tel : 08-9044-5565 , 09-1465-1799 หรือ e-mail : upinform.th@gmail.com
Comments