Home    

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

          นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม
Comments