Home    

ประกาศผล IPv6 Ready Pioneer Award And IPv6 Ready Rookie Award

          ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ. 2556-2558) ซึ่งกาหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กาหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในเดือนธันวาคม 2558 และเพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของระบบอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งข้อมูลทั่วโลก


          ในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 UniNet ได้ประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web


          ในการนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับหน่วยงาน และเป็นขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งร่วมกันปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ IPv6 คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัยด้าน Future Internet ของ UniNet ได้มีการประเมินและพิจารณาแล้วเห็นว่า มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยมีรายนามดังนี้รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments