Home    

UCTAL OPAC

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29  มกราคม 2558 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตตราฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมร่วมกัน สร้างความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและการนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมที่สอดคล้องกับการจัดงานด้าน Catalog และสามารถใช้โปรแกรม UC Connexion client และ OPAC for Union Catalos พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในด้านการลงรายการบรรณานุกรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป


 รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments