Home    

UniNet เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ

การศึกษาไทยพัฒนาอีกขั้น เพราะเครือข่าย UniNet ได้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเฉพาะเพื่อการศึกษาวิจัยของไทย ให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางไกลผ่านระบบ Tele Conference System ห้องเรียนออนไลน์ การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ห้องเรียนเสมือนจริง รวมถึงการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น


ก่อนอื่นคงต้องบอกก่อนว่า เครือข่าย UniNet นั้นคืออะไร ทำอะไรได้บ้าง แล้วทำไมถึงต้องใช้เครือข่ายเพื่อการศึกษานี้  การใช้งานเครือข่ายเฉพาะกิจนี้ เสมือนการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานเครือข่ายไม่ต้องไปแย่งช่องทางกับผู้อื่น สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทางไกลเพื่อการเรียนการสอน การประชุมหารือ รวมถึงการส่งภาพสาธิตการผ่าตัดหรือการวินิจฉัยโรคที่มีความละเอียดสูงและมีข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อส่งผ่านข้อมูลที่สูงกว่าการใช้งานปกติ กิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้บนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วไปของผู้ให้บริการเอกชนได้ หรือหากต้องการใช้ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงตามไปด้วย ในขณะนี้สมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่แจ้งให้ UniNet ทราบเพื่อจัดการเส้นทางเครือข่ายและเฝ้าระวังเครือข่ายในขณะที่มีการใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลทางวิชาการ เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคคลกรของสถาบันการศึกษา สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดย UniNet ได้เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ เครือข่าย UniNet มีสมาชิกรวมทั้งหมด 10,515 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น สถาบันอุดมศึกษา 194 แห่ง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา 429 แห่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 แห่ง  โรงเรียนสังกัด สพฐ. 9,362 แห่ง  ห้องสมุดประชาชน กศน. 151 แห่ง โรงเรียนพิเศษ/สงเคราะห์ สังกัด สช. 143 แห่ง  สถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยอื่นๆอีก 51 แห่ง


 


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments