Home    

UniNet พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าแหล่งความรู้

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.56 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้เข้าร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ และได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนาเรื่อง คลังข้อมูลงานวิจัยไทย ในหัวข้อ “คลังข้อมูลวิทยานิพนธ์” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯโดยผู้อำนวยการ UniNet ได้กล่าวถึง ความเป็นมาของโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาพร้อมทั้งอธิบายถึงโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS (Thai Library Integrated System) และกล่าวถึง กลไกการพัฒนาคลังวิทยานิพนธ์ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากทุกวันนี้แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย UniNet ได้แก่ คลังวิทยานิพนธ์ หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสมาชิก เพื่อจัดเก็บวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือหายากไว้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันได้รวบรวมสารสนเทศข้างต้นจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นสมาชิก 167 แห่ง โดยเน้นการให้บริการข้อมูลทางวิชาการเพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย มารวบรวมจัดเก็บให้เป็นมาตราฐานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในกลุ่มคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยขณะนี้ในฐานข้อมูลดังกล่าวมีรายการเอกสารรวมจำนวน 318,968 เรื่อง จำนวนสมาชิกที่สมัครใช้งาน 630,769 คน จำนวนการดาวน์โหลดเอกสาร มากกว่า 14 ล้านครั้ง (ข้อมูลเดือน ก.ค.56)


ผู้อำนวยการ UniNet ยังได้กล่าวไว้ด้วยว่า “ทาง สกอ.มีโครงการที่จะพัฒนาจัดเก็บและรวบรวมเอกสารประเภทอื่น โดยเฉพาะเอกสารมรดกไทย อาทิ เอกสารใบลาน สมุดข่อย ซึ่งขณะนี้ถูกจัดเก็บอยู่ตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมเก็บไว้แต่ยังไม่มีโอกาสที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ โครงการดังกล่าวนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นแล้ว เอกสารมรดกไทยจะสามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าถึงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเอกสารต้นฉบับยังคงถูกจัดเก็บในพื้นที่เดิมเพื่อเป็นมรดกไทยต่อไป  ทาง สกอ. หวังเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน  และในอนาคตคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ สกอ. จะสามารถเชื่อมโยงไปยังคลังข้อมูลงานวิจัยระดับชาติ เพื่อเป็นประโยชน์และสะดวกในการใช้บริการของสมาชิกที่จะค้นคว้าข้อมูลอีกด้วย”


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments