Home    

Seminar and Workshop AEI 2013 Conference

 ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ได้สะท้อนถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายแห่งรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก Tokyo University of Science ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สรุปผลการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ Tele-Conference) ได้จัดงานโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่มีการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศบนเครือข่าย UniNet ด้วยกัน โดยในงานได้รับเกียรติจากคณาจารย์หลายสถาบันซึ่งเคยพบเจอแต่ในจอภาพผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยโดยใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ High Definition Video Conference System และในงานนี้ได้พบกับตัวจริงเสียงจริงที่จะมาร่วมนำเสนอผลงาน เพื่อเป็นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และความสำเร็จในด้านสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมในแง่ของด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิเช่น การนาเสนอเรื่องการออกแบบวัสดุและนวัตกรรมเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการออกแบบบ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแนวทางสำหรับการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานและรับทราบถึงกฎหมายระเบียบเกี่ ยวกับการก่อสร้างและจัดการโครงสร้างที่มีผลกับสภาพแวดล้อม และการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ   โดยมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนานักวิชาการระดับสูงให้มีการออกแบบและเก็บรักษางานของสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในด้านสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ดังนั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และ ประสบการณ์ ด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมกับนานาชาติ จะก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ นำไปประยุกต์ในวงกว้างกับการพัฒนาด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม การยกระดับคุณภาพชีวิต การสงวนรักษาทรัพยากรและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้มีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ งานสถาปัตยกรรมยั่งยืน(sustainable architecture) งานสถาปัตยกรรมสีเขียว(Green architecture) และ การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร(Building Energy Conservation) เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เน้นการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ สูงที่สุด เพื่อลดภาระการปรับอากาศ ลดการใช้ไฟฟ้า และมีผลกระทบต่อธรรมชาติในระดับต่ำเป็นองค์ความรู้ที่กำลังพัฒนาและเผยแพร่ เพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบอาคารในประเทศไทย ซึ่งทาง UniNet ได้เล็งเห็น ความสำคัญในการศึกษาทั้งของสถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์และได้สนับสนุนให้ใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย UniNet เพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ของสถาบันชั้นนำที่อยู่ห่างไกลกันทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อที่การศึกษาของไทยจะก้าวเข้าสู่ AEC อย่างมั่นคง


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments