Home    

เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง เข้าใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management 175

เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น


 ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล  Emerald Management 175 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้


• สารานุกรมออนไลน์ Emerald Management 175
          รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่  การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ  การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
          URL : http://www.emeraldinsight.com
และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามเอกสารแนบนี้ อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณศุภกานต์ คงสาคร (Account Service Representative,EBSCO International, Inc. THAILAND)  โทรศัพท์: +66(0) 2 627 9334 แฟกซ์: +66(0) 2 627 9001 มือถือ: +66 (0) 81 780 6562  e-mail: skongsakorn@ebsco.com  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง


>>ดาวน์โหลดรายชื่อวารสาร<<
Comments