Home    

โทษของการคัดเลือกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

"ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่คัดลอกหรือลอกเลียนลงานวิชาการของผู้อื่น  โดยมิชิบ  หรือนำเอาผลงานทางวิชาการของผู้อื่น  หรือจ้าง วาน ให้ผู้อื่นนำผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้ในการเสนอขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง  การเลื่อนตำแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะ  หรือให้ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น  การฝ่าฝืนหลักการดังกล่าวนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดลอก  หรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบหรือรับจ้างทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่  เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง"รายละเอียด คลิ๊กที่นี่Comments