Home    

UniNet นำร่องระบบเครือข่ายการศึกษาไทยสู่ AEC

 รศ.สุภาวดี รัตนมาศ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย หัวข้อ “Tele-Conference Discussion on Asian Culture on Architecture and Environment, 2013” ได้เปิดเผยถึงการริเริ่มจัดโครงการดังกล่าวนี้ว่า “อาจารย๋ได้ดาเนินการ โครงการนี้มา 8 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง จนปัจจุบันได้ดาเนินการสาเร็จ อาจารย์มีความรู้สึกดีใจมากที่โครงการนี้ ได้เสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาและอาจารย์จากต่างประเทศก็ดีใจที่ UniNet ทาให้เกิดเครื่องมือการสื่อสารที่จะมาช่วยในการเรียน การสอนให้รู้สึกเสมือนเรียนอยู่ภายในห้องเรียนเดียวกัน ทั้งๆที่เราอยู่ห่างไกลกันคนละหลายร้อยไมล์แต่ก็ยังสามาร ถ กาหนดเวลาให้ตรงกันเพื่อที่จะเรียนร่วมกัน ทางนิสิต นักศึกษาเองก็มีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ตนเองยังไม่เคยได้ สัมผัสและรู้สึกดีใจที่ระบบการศึกษาไทยได้พัฒนาเพื่อให้เทียบเท่ากับระบบการศึกษาของต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเรียนการสอน โดยเฉพาะสถาปัตยกรรม เป็นวิชาที่ต้องรับรู้ถึงสังคมภายนอกทั่วทั้งโลก เพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบอาคารบ้านเรือนและรู้ถึงเทคนิค เทคโนโลยีของประเทศที่พัฒนาแล้ว การที่ได้ใช้โครงข่าย UniNet ในการเรียนการสอน เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้เรียน เป็นอย่างมาก เพราะผู้เรียนสามารถที่จะสื่อสารเสมือนการเรียนภายในห้องเรียนเดียวกันได้” หลายคนคงคิดว่า ทาไมต้อง เป็นโครงข่าย UniNet แทนที่จะเลือกใช้โครงข่ายเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ รศ.สุภาวดี รัตนมาศกล่าวต่อว่า “แต่เดิมก่อนที่ ทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จะมาใช้โครงข่าย UniNet ทาง สจล. ได้ใช้บริการของ เครือข่ายอื่นมาก่อน แต่การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์แบบ บางครั้งมีเสียงไม่มีภาพ บางครั้งมีภาพที่ไม่คมชัดและเสียงที่ไม่ชัดเจน แถมยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มเติมอีกด้วย หรือระบบ Skype ทางเราก็เคยลองใช้มาแล้ว แต่ระบบก็ยังมีข้อจากัดอยู่ จึงคิดว่าไม่เหมาะสมพอ จนได้มาใช้โครงข่ายของ UniNet ทาให้ปัญหาที่เราเคยเจอหายไปเลยค่ะ เพราะเป็นเครื่องมือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงทาให้ได้ทั้งภาพและเสียงที่ชัดเจน สามารถเห็นผู้เรียนได้ทั่วถึงอีกด้วย” ทั้งนี้ UniNet พร้อมที่จะนาร่องระบบเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพื่อ เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย


รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
Comments