Home    

งานสัมมนาเรื่อง “IPv6 Summit 2013” และกิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6

ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านกำหนดการและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://www.totacademy.com/ipv6/
Comments