Home    

เรียนสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดฯ ScienceDirct อาจถูกระงับตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

เรียน สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด สกอ. เรื่อยมา และในปีงบประมาณ 2555 ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐาน โดยมีฐานข้อมูล ScienceDirect ด้วยนั้น เนื่องด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้การจัดทำสัญญาล่าช้าสำหรับฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกระบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้มีหนังสือแจ้งปิดบริการหากการจัดทำสัญญายังไม่แล้วเสร็จ  ซึ่ง สกอ. ได้มีหนังสือขอขยายเวลาดำเนินการกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทอาจไม่ยินยอม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจตามมา ว่าการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirct อาจถูกระงับสำหรับกำหนดเวลาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว แต่อย่างไรก็ตาม สกอ. จะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพื่อที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ ด้วย


ขอแสดงความนับถือ


สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet
Comments