โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562
  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Monday, March 11, 2019, 16:31:17
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [140]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ทุกท่าน UniNet ขอรายงาน เส้นทางการซ่อมแซม สื่อสัญญาณแกนหลัก ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ดังนี้

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - วิทยาลัยการอาชีพเถิน

  มหาวิทยาลัยพะเยา – มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - โรงเรียนปายวิทยา

  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  วิทยาลัยการอาชีพเถิน - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตตาก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สพป.. สุโขทัย เขต 1

  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2

  สพป. สกลนคร เขต 2 – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร – มหาวิทยาลัยนครพนม

  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู - มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

  สพป. นครรราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 1 core ด้านรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา - มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาลัยเขตวังน้อย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - สำนักงานเขตพื้นที่ อ่างทอง เขต 1

  สพป. อ่างทอง เขต 1 – วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตรังสิต – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี - วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

  วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน Core Protection 2 Core

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาลัยเขตบางเขน – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาลัยเขตชลบุรี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยเทคนิคระยอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - วิทยาลัยชุมชนตราด

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี – วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  วิทยาลัยชุมชนพังงา – มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

  วิทยาลัยชุมชนพังงา - วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี - สพท. ชุมพร เขต 2

  สพป. ชุมพร เขต 2 - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Working)

  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (Protection)

  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Working)

  วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ - วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน (Protection)

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  - วิทยาลัยชุมชนระนอง

  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง - วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า

  วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า - วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - วิทยาลัยชุมชนพังงา

  วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง - มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

  วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ – มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง

  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - วิทยาลัยชุมชนสตูล

  มหาวิทยาสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง – วิทยาลัยชุมชนสตูล

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

  สพป. ขอนแก่น เขต 5 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG).... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายสมพงษ์  เจริญศิริ ประธานคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมวิทยากร และทีมพัฒนาระบบจาก....