โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, July 24, 2019, 15:35:52
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]
  รียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562
  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 65 เส้นทาง
  1. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
  2. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ - วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
  3. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  4. สงขลา // วิทยาลัยการอาชีพนาทวี // ตรวจสอบพบ Link Down
  5. ลำพูน // วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง // ตรวจสอบพบ Link Down
  6. ลำพูน // วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. อุบลราชธานี // วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง // ตรวจสอบพบ Link Down
  9. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ - วิทยาลัยชุมชนยโสธร
  10. อุดรธานี // วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. นครราชสีมา // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา // ตรวจสอบพบ Link Down
  12. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down
  13. กาฬสินธุ์ // วิทยาลัยเทคนิคเขาวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  14. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  15. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขาดครับ
  16. ปราจีนบุรี // วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน // ตรวจสอบพบ Link Down
  17. พัทลุง // วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน // ตรวจสอบพบ Link Down
  18. สระบุรี // วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  19. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down
  20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย
  21. ตรวจสอบพบเส้นทางที่ขาด เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT
  22. อุบลราชธานี // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร // ตรวจสอบพบ Link Down
  23. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล // ตรวจสอบพบ Link Down
  24. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  25. ชัยนาท // วิทยาลัยการอาชีพหันคา // ตรวจสอบพบ Link Down
  26. ลำปาง // วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา // ตรวจสอบพบ Link Down
  27. ยะลา // วิทยาลัยการอาชีพเบตง // ตรวจสอบพบ Link Down
  28. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down
  29. ลพบุรี // วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี // ตรวจสอบพบ Link Down
  30. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์
  31. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สพป.. สุโขทัย เขต 1
  32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
  33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา (4 Core) ไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
  35. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน - วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
  36. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(SW) 2 UpLink
  37. อ่างทอง // วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ // ตรวจสอบพบ Link Down
  38. แม่ฮ่องสอน // วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง // ตรวจสอบพบ Link Down
  39. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 (SW) Rx power: <-23 dBm
  40. ร้อยเอ็ด // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด // ตรวจสอบพบ Link Down
  41. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ - วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง (SW) 2 UpLink UpLink 1 Rx power: <-40 dBm UpLink 2 Rx power: -32 dBm
  42. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - มหาวิทยาลัยพะเยา
  43. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์
  45. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  46. สุรินทร์ // วิทยาลัยการอาชีพสังขะ // ตรวจสอบพบ Link Down อ้างถึง TICKET FIBER#NT-Fiber-2019-07-0180 ขอเปิดเคสย่อยใหม่เพิ่มเติม
  47. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครศรีธรรมราช - สงขลา
  48. ลำปาง // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - สนง.เขตพื้นที่สกลนคร 2
  50. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down
  51. นครศรีธรรมราช // วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช // ตรวจสอบพบ Link Down
  52. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิวิทยาเขตสุพรรณบุรี
  53. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง ตราด - ชลบุรี Link CAT
  54. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน Link CAT
  55. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - ขอนแก่น Link CAT
  56. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  57. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  58. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  59. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  60. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยบรูพา ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  61. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนพังงา - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  62. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม2562
  63. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  64. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ - สพท. นครศรีธรรมราช เขต 3 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
  65. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง บุรีรัมย์ - สระแก้ว Link CAT
  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 21 เคส
  1. ตาก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2//PM P1 งวดที่ 3/2562
  2. อุดรธานี//วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี//UPS เสีย
  3. นราธิวาส//วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก//PM P2 งวด3/2562
  4. กำแพงเพชร//มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร//PM P1 งวดที่ 3/2562
  5. แพร่//มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่//PM P2 งวด3/2562
  6. นครราชสีมา // วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. บุรีรัมย์ // มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ //PM P1 งวด 3-2562
  8. บุรีรัมย์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 //PM P1 งวด 3-2562
  9. แพร่//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1// PM P2 งวด3/2562
  10. ปทุมธานี // วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี // PM P2 งวด3/2562
  11. แพร่//วิทยาลัยเทคนิคแพร่ //PM P2 งวด3//2562
  12. ยะลา//วิทยาลัยการอาชีพเบตง//PM P2 งวด3//2562
  13. นครศรีธรรมราช//วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช//Router 892 เสีย
  14. เชียงราย//วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง //PM P2 งวด3//2562
  15. ปทุมธานี//ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร(เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี) //PM P2 งวด3//2562
  16. รับแจ้งโหนด ระยอง 1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง อุปกรณ์เสียงดัง
  17. DWDM ตรวจสอบพบGNE ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
  18. แพร่//วิทยาลัยชุมชนแพร่ //PM P2 งวด3//2562
  19. แพร่//วิทยาลัยการอาชีพลอง //PM P2 งวด3//2562
  20. สตูล//วิทยาลัยการอาชีพละงู//UPS เสีย
  21. นครราชสีมา // สนง.นครราชสีมา เขต 6 // ย้ายอุปกรณ์  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 8 - 14 มิ.ย. 2562....