โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562 korkaite
  korkaite เมื่อ Wednesday, August 21, 2019, 13:36:52
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอ สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์วันที่ 12 ส.ค. – 18 ส.ค. 2562
  เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 73 เส้นทาง
  1. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา - โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  2. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครรินทร์วิโรฒ องค์รักษ์ - วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ (SW)
  3. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 3 uplink
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ขาด
  5. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
  6. ลำปาง // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ // ตรวจสอบพบ Link Down
  7. นครปฐม // วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (วัดไร่ขิง) // ตรวจสอบพบ Link Down
  8. อุตรดิตถ์ // วิทยาลัยการอาชีพพิชัย // ตรวจสอบพบ Link Down
  9. ปัตตานี // วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี(ปัตตานี) // ตรวจสอบพบ Link Down
  10. ตรัง // วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด // ตรวจสอบพบ Link Down
  11. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี - วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 2 uplink
  12. ลพบุรี // วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง // ตรวจสอบพบ Link Down
  13. อ่างทอง // วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง // ตรวจสอบพบ Link Down
  14. อุดรธานี // วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี // ตรวจสอบพบ Link Down
  15. ชุมพร // วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร // ตรวจสอบพบ Link Down
  16. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่(SW)
  17. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (SW)
  18. นครราชสีมา // วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ // ตรวจสอบพบ Link Down
  19. นครสวรรค์ // วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า // ตรวจสอบพบ Link Down
  20. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี - วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (SW)
  21. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพพล ต่อนครราชสีมา (SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง (SW)
  22. down CAT_10G : <- BRM-DR-01 0/3/0/3 TO SKO-DR-01
  23. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
  24. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3(SW) - วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร(SW) **วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
  25. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง โรงเรียนนครบางยางวิทยาคม - สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
  26. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตนครปฐม
  27. บุรีรัมย์ // วิทยาลัยการอาชีพนางรอง(วิทยาลัยเทคนิคนางรอง) // ตรวจสอบพบ Link Down
  28. ตรวจสอบพบ Link Down วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี //
  29. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down
  30. แจ้งตรวจสอบสายเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี (SW)
  31. กาญจนบุรี // วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน // ตรวจสอบพบ Link Down
  32. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - สุราษฎร์ธานี  Link CAT
  33. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT
  34. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT
  35. down down CAT_10G : <- BKN-CR-01 0/7/0/0 TO CBI-CR-01
  36. พระนครศรีอยุธยา // วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา // ตรวจสอบพบ Link Downo
  37. แจ้งตรวจสอบเคเบิล Hi-Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1(SW) - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3(SW) 2 Uplink
  38. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขาดครับ
  39. down down CAT_10G : <- BRM-DR-01 0/3/0/3 TO SKO-DR-01
  40. แจ้งตรวจสอบเคเบิล เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2(SW) 2 UpLink
  41. แจ้งตรวจสอบ Hi Loss เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2(SW) - วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์(SW) ทั้ง 2 ฝั่ง
  42. down CAT_10G : <- NTI-dr-01 0/3/0/1 to SPI_1-CR-01
  43. down down CAT_10G : <- NRM-CR-01 TO UBI-CR-01
  44. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 ไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
  45. เชียงใหม่ // วิทยาลัยการอาชีพฝาง // ตรวจสอบพบ Link Down
  46. แจ้งตรวจสอบเส้นทาง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ไป โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
  47. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง - วิทยาลัยชุมชนสตูล
  48. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง วิทยาลัยชุมชนสตูล - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  49. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง เชียงใหม่ - นครสวรรค์ Link CAT
  50. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
  51. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  52. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  53. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  54. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  55. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  56. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  57. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
  58. PM_BB_Fiber_งวดงานที่ 3/2562 เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
  59. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง วิทยาลัยชุมชนระนอง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
  60. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง โรงเรียนปายวิทยาคาร-วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  61. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  62. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัยเขต1 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  63. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขตรวจสอบพบสายตกหย่อนและ หัว Closure ไม่เรียบร้อย ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคามเขต 2 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  64. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไขตรวจสอบพบสายตกหย่อนและ หัว Closure ไม่เรียบร้อย ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ - วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  65. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนเพชรบูรณ์เขต 2 -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  66. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง - มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  67. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ -มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  68. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทางวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ -มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  69. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง วิทยาลัยการเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ -วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ( Protection )ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  70. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข hi-loss ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  71. แจ้งดำเนินการตามแผน PM แก้ไข ไฟฟ้าย้ายแนว ไฟเบอร์เส้นทาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ - มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
  72. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง อยุธยา - พิษณุโลก Link CAT
  73. ตรวจสอบพบไฟเบอร์ขาดเส้นทาง นครราชสีมา - อุบลราชธานี Link CAT
   
   
  เหตุแจ้งเสียและบำรุงรักษาในระบบอุปกรณ์มีทั้งหมด 44 เคส
  1. กรุพเทพ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา Alarm : LSR_WILL_DIE
  2. ปราจีนบุรี//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี//PM P1 งวดที่ 4/2562
  3. ปราจีนบุรี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2/PM P1 งวดที่ 4/2562
  4. กรุงเทพมหานคร//จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย//PM P1 งวดที่ 4/2562
  5. ขอนแก่น //มหาวิทยาลัยขอนแก่น // เปลี่ยนการ์ด TN12LSXT01 Alarm LSR_WILL_DIE
  6. ลพบุรี//วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง//PM P1 4/2562
  7. จังหวัดอุบราชธานี//มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี//UPS ไม่สำรองไฟ
  8. บุรีรัมย์ // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 // ตรวจสอบพบ รางปลั๊กเสีย 1 อัน
  9. กรุงเทพมหานคร//มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ//PM P1 งวดที่ 4/2562
  10. นครนายก // มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ // เพื่อเปลี่ยน Battery Rectifier 100Ah 4ก้อน
  11. ลพบุรี//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2//PM P1 4/2562
  12. ลพบุรี//วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง//ตรวจสอบ SW3750
  13. นครนายก//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก//PM P2 งวด4/2562
  14. จังหวัดกรุงเทพ//มหาวิทยาลัยรามคำแหง//PM P1 งวด 4-2562
  15. จังหวัดสมุทรปราการ//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ//PM P1 งวด 4-2562
  16. นครราชสีมา//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 4//PM P1 4/2562
  17. นครราชสีมา//มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี//PM P1 4/2562
  18. กรุงเทพมหานคร // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // ปรับปรุงสายในตู้ Rack ระบบ IPTV
  19. กรุงเทพมหานคร // สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา // ปรับปรุงระบบ IPTV ใหม่
  20. ตาก //มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก // เปลี่ยน LSX และ เปลี่ยน Battery Rectifier 12V 100Ah. X4
  21. มหาสารคาม // สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 // ตรวจสอบพบ OA ไม่สามารถ Console ได้
  22. นครนายก//มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์//PM P1 งวดที่ 4/2562
  23. พระนครศรีอยุธยา//มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา//PM P1 งวดที่ 4/2562
  24. จังหวัดสมุทรสาคร//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร//PM P1 งวด 4-2562
  25. จังหวัดสมุทรสงคราม//วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม//PM P1 งวด 4-2562
  26. นครราชสีมา//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6//PM P1 4/2562
  27. ยโสธร // วิทยาลัยชุมชนยโสธร // ดำเนินการเปลี่ยนแบต Rectifier
  28. กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี UPS error
  29. ชัยภูมิ//มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ//PM P1 4/2562
  30. ศรีสะเกษ//สพป.ศรีสะเกษ เขต 1/ UPS เสีย
  31. ลำปาง // มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง // Battert Rectifier ไม่สำรองไฟ
  32. ลพบุรี // มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี // Status Power supply B1 Voltage&Current 0.00
  33. จังหวัดเพชรบุรี// มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตเพชรบุรี //PM P1 งวด 4-2562
  34. จังหวัดราชบุรี// วิทยาลัยเทคราชบุรี//PM P1 งวด 4-2562
  35. อ่างทอง//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง//PM P1 งวดที่ 4/2562
  36. สิงห์บุรี//วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี//PM P1 งวดที่ 4/2562
  37. พะเยา // มหาวิทยาเทคนิคลัยพะเยา // พบ การ์ด SCC slot : 108 Alarm : POWER_FAIL
  38. กาญจนบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน// Router Cisco ขั้วเสียบเสีย
  39. กาญจนบุรี//วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน// Router Cisco ขั้วเสียบเสีย
  40. ขอนแก่น//สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5//PM P1 4/2562
  41. บุรีรัมย์//วิทยาลัยการอาชีพนางรอง//UPS เสีย
  42. หนองคาย // วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย // PM P2 งวด4//2562
  43. ขอนแก่น//มหาวิทยาลัยขอนแก่น//PM P1 4/2562
  44. กรุพเทพ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา Alarm : IN_PWR_HIGH


  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำวันที่ 19 -  25 ส.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 68 เส้นทาง.... สรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 ก.ค. 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์แจ้งเหตุและบำรุงรักษาเสียมีทั้งหมด 66 เส้นทาง.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอรายงาน สรุปเหตุแจ้งเสียเส้นทางที่ไฟเบอร์ขาด และแจ้งเสียและตรวจสอบของอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2562 เส้นทางที่ไฟเบอร์ขาดมีทั้งหมด 47.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 32 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....