โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล จำนวน 2 ฐานข้อมูล
  ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, March 28, 2018, 11:30:52
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

                 ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 78 แห่ง เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล เพื่อให้บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยได้ นั้น

                 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile และฐานข้อมูล Academic Search Ultimate โดยมีรายละเอียดดังนี้

                 1. ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile (โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
                 รายละเอียด: ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ
                ระยะเวลาเปิดทดลอง: ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE
                ผู้ประสานงาน: คุณวรางคณา นันธิโย โทร. 0 2769 3888 email: helpdesk@book.co.th

                 2. ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO)
                 รายละเอียด: เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Completeเป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ
                ระยะเวลาเปิดทดลอง: ใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน Shorten URL : https://goo.gl/FWY1JH
                 ผู้ประสานงาน: คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร. 081 258 3333 email: vongthipar@EBSCO.COM

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล SpringerLink-Journal เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง นั้น ในการนี้ บริษัท Book Promotion....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5.... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Academic Search Complete ฐานข้อมูล Education....