โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ
  ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2560
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ waraporn
  waraporn เมื่อ Monday, April 23, 2018, 10:39:11
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “โครงการเครือข่ายห้องสมดุในประเทศไทย (Thai Library Integrated System ThaiLIS) ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ร่วมมือสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้ (Together we create Learning Society) และประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช 2560” ซึ่งจัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วงระหว่างวันที่ 26 - 28  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
  เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ  นักการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดทุกประเภทตระหนักถึงบทบาทของ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และบทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคประเทศไทย 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ ได้ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อนำไปประยุกต์ในการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้และร่วมกันสรรค์สร้างสังคมการเรียนรู้  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.