โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, June 30, 2016, 10:26:28
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

                 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network :UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน  โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน E-learning แลกเปลี่ยนข้อมูล และการวิจัยร่วมกัน นั้น เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ  การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก ให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเครือข่าย  Hardware Software  จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA)” ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

                 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใคร่ขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca33 หรือ http://www.uni.net.th ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

  วันที่

  รายละเอียด

  หมายเหตุ

  วันที่ 16 พ.ค. 59 – 24 มิ.ย. 59

  - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

   

  วันที่ 30 พ.ค. 59 – 1 ก.ค. 59

  - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

  - หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก

  วันที่ 6 มิ.ย. 59 – 5 ก.ค. 59

  - ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop

  - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม

  วันที่ 13 - 15 ก.ค. 59

  - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 33rd WUNCA

   

   

   

   

   

   

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.... กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 " (WUNCA 26th) ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ Click.... นางสาว ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมด้วยรศ.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ.... เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.สมศักดิ์.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT&UniNOMS2013 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์....