โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
  ที่รองรับ IPv6 ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ DNS Mail และ Web ประจำปี 2016 (ครั้งสุดท้าย)
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, June 14, 2016, 09:54:53
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]

                 ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้แผนปฏิบัติการดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ โดยได้กำหนดแผนกิจกรรม IPv6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งระบุให้โครงข่าย UniNet มีบริการเชื่อมต่อ IPv6 กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเครือข่ายให้รองรับการเปลี่ยนไปของระบบอินเทอร์เน็ตและบริการแหล่งข้อมูลทั่วโลก

                 โดยในคราวประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 30 เมื่อเดือนมกราคม 2558UniNet ได้ประกาศเชิญชวนให้มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ต่อเนื่องถึงปัจจุบันและมีสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเครือข่ายฯให้รองรับ IPv6 แล้วจำนวน 41 แห่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาเครือข่าย IPv6 อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย เครือข่าย UniNet จึงได้ตกลงที่จะส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าวโดยกำหนดให้การประชุม WUNCA ครั้งที่ 33 มีการพิจารณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาเครือข่ายให้รองรับบริการดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งสุดท้าย พร้อมได้ประกาศเกณฑ์การพิจารณาผลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม และในครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 ทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยมีรายนามดังนี้

                     1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                 2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                 3. มหาวิทยาลัยนครพนม
                 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
                 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
                 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
                 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
                 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
                 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
                 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
                 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
                 14. หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
                 15. หาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.