โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่2)
  จากบริษัท EBSCO จำนวน 5 ฐานข้อมูล
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, February 17, 2016, 10:09:33
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

            ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1) ACADEMIC SEARCH COMPLETE 2) EDUCATION RESEARCH COMPLETE 3) COMMUNICATION & APPLIED SCIENCE COMPLETE 4) COMPUTER & APPLIED SCIENCES COMPLETE และ 5) H.W. WILSON เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

            ประกอบกับ บริษัท EBSCO ได้แจ้งความประสงค์จะจัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 5 ฐานข้อมูล ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง ในช่วงเดือนมีนาคม 2559 โดยจัดการฝึกอบรมแบ่งตามภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

            ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทรศัพท์ 081–258-3333 หรือ e-mail: vongthipar@ebsco.com

  - กำหนดการ
  - รายชื่อมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค
  - แบบตอบรับการฝึกอบรม

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2 --.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากต่างประเทศ (Reference Database) สำหรับให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78.... สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1....                ตามที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ณ....