โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, April 8, 2016, 09:01:14
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

                 ตามที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาวิจัย กับสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งจัดสรรหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IP Address) ให้กับสมาชิก ประกอบกับที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้มีโครงการเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ซึ่งมีสถาบันอุดศึกษาที่ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายและได้รับประกาศเป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาเครือข่ายให้รองรับ IPv6 ได้ครบ 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail, Web และ DNS แล้ว จำนวน 41 แห่ง นั้น

                ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการศึกษา มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการกับบุคลากรของสถาบันในการเข้าถึงสารสนเทศทั่วโลกและรองรับการขยายตัวในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ Mail, Web และ DNS โดยผ่านระบบตรวจวัดการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่สมาชิกเครือข่ายฯ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลผลการตรวจวัดและประเมินการให้บริการ IPv6 ของหน่วยงานท่านได้ที่ http://ngi-monitor.uni.net.th/ ทั้งนี้หากตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลหน่วยงานท่านปรากฎอยู่ในระบบหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ท่านสามารถติดต่อและแจ้งข้อมูลได้ที่ นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี โทร. 0 2354 5678 ต่อ 5001 อีเมล์ noc@uni.net.th เพื่อแจ้งแหล่งอ้างอิงการให้บริการเครือข่ายดังกล่าว อนึ่งสำนักงานฯ จะดำเนินการตรวจวัดและประเมินข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ซึ่งเป็นการจัดประเมินครั้งสุดท้าย รายละเอียดการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ และสำนักงานฯ จะประกาศรายชื่อสถาบันที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผ่านเว็บไซด์ http://www.uni.net.th  และจะมีพิธีมอบรางวัลฯ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA ครั้งที่ 33” ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

  เกณฑ์การตรวจวัดและประเมินการให้บริการ IPv6

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....                เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....