โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  saowanee
  saowanee เมื่อ Thursday, April 28, 2016, 18:16:12
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

   

  ประกาศ

  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ......................................................................................

       ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างอัตราจ้างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดังต่อไปนี้

   

   ตำแหน่งการจ้างงาน

   1. นักวิชาการพัสดุ                         1 ตำแหน่ง

   2. นักวิเคราะห์ระบบ                        1 ตำแหน่ง

   3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 1 ตำแหน่ง

   4. นักประชาสัมพันธ์                       1 ตำแหน่ง

   5. วิศวกรระบบเครือข่าย                   2 ตำแหน่ง

   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  1.  มีสัญชาติไทย

  2. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  3. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  4. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่า
   ไม่ต้องรับราชการทหาร 

  5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  6. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน (จำกัด) เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว หรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ

  7. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน


  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. นักวิชาการพัสดุ 

  2. นักวิเคราะห์ระบบ 

  3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

  4. นักประชาสัมพันธ์ 

  5. วิศวกรระบบเครือข่าย

   >> Download ใบสมัคร

  วัน เวลา วิธีการสอบ

  1. สอบสัมภาษณ์                           วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

  2. หลักฐานวุฒิการศึกษา

  3. สำเนาบัตรประชาชน

  4. ประวัติส่วนตัวและการทำงาน

  5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงานฯ

   วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

               ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือ Download ใบสมัครที่นี่(Click) หรือ สมัครผ่าน e-mail address : amjai@uni.net.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19  พฤษภาคม 2559  โทรศัพท์ 0 2354 – 5678 ต่อ 1000

  >>Download ใบสมัคร

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... ตำแหน่งการจ้างงาน 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง 3. วิศวกรระบบเครือข่าย  5 ตำแหน่ง.... ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....