โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, February 9, 2016, 15:35:39
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

            ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยมอบให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำหน้าที่พัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมฯ เข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลกลางของประเทศ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูลฯ เพื่อให้บริการระบบสืบค้นที่ทำให้ทุกคนสามารถตรวจสอบแหล่งจัดเก็บทรัพยากรห้องสมุดได้จากการสืบค้นเพียงครั้งเดียว ความละเอียดทราบแล้วนั้น

            ในการนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนทเศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเรื่อง “การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนำคอมพิวเตอร์แบบพกพาเพื่อใช้ในการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย และขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมผ่านระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://www.uni.net.th/registration/uc2016/ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 อนึ่งหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ โทร.0 2354 5678 ต่อ 3001-3005

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม.... BWCTL is a command line client application and a scheduling and policy daemon that wraps the throughput testing tools Iperf, Thrulay, and Nuttcp. These tests can measure.... สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ