โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ TDC
  UniNet จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19—20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, March 19, 2015, 16:45:50
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

   จากความร่วมมือของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โดยร่วมกันจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ของวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิชาการ หนังสือหายาก เข้าสู่ฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งถือเป็นคลังข้อมูลทางวิชาการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแหล่งหนึ่ง โดยที่ปัจจุบันฐานข้อมูลได้ถูกพัฒนาและจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มมากกว่า 370,000 เล่ม จากหน่วยงานความร่วมมือจำนวน 168 แห่ง และยังได้รับความสนใจจากสมาชิกที่เป็นสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่ดำเนินงานวิจัยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้สมาชิกทั้งใหม่และเก่าสามารถใช้งานระบบและนำเข้าข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง UniNet จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 19—20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมฝึกอมรมเต็มจำนวนถึง 50 คน จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสมาชิกจำนวน 39 แห่ง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกใหม่เข้าร่วมโครงการหลายแห่ง อาทิ   สำนักงานศาลยุติธรรม, สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้มีการจัดทำผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดงานวิจัยและสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ที่ประชาชนจะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะดวกรวดเร็ว สำหรับการฝึกอบรมทั้งต่อไป UniNet จะรายงานให้ทราบต่อไป

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 21 ประจำเดือนมีนาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....                สำหรับเดือนมิถุนายน 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดย UniNet.... สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ UniNet จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา....  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม....