โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ขอเรียนเชิญผู้บริหารศูนย์คอมพิวตอร์สถาบันอุดมศึกษา (กลุ่มที่ 1) ร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยร่วมกัน
  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งครั้งที่ 1 กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบัน รวม 37 แห่ง
  patama
  patama เมื่อ Monday, March 9, 2015, 16:53:29
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาและขยายเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) โดยการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแกนหลัก (Backbone Layer) และระบบเครือข่ายกระจาย (Distribution Layer) ด้วยสื่อใยแก้วนำแสงครอบคลุมและรองรับการขยายการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและวิจัยของประเทศ เป็นการสมานรอยต่อระหว่างการศึกษาระดับอุดมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบริการและสนับสนุนจัดการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยระหว่างกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 10,763 แห่ง โดยที่ UniNet ทำหน้าที่บริหารจัดการเครือข่ายจากส่วนกลาง และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน UniNet ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาช่วยบริหารจัดการและดูแลเครือข่ายร่วมกัน เป็นการกระจายโครงสร้างการบริหารจัดการและการให้บริการสถาบันการศึกษาปลายทาง ทำให้การบริหารจัดการเครือข่ายมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดงบประมาณโดยรวมของประเทศ

   

              ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมกลไกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับเครือข่าย UniNet ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 510 ชั้น 5  อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องทิศทางความร่วมมือและแนวทางการบริหารจัดการและการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบนเครือข่าย UniNet อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของสมาชิกและสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการเครือข่ายร่วมกัน

  ทั้งนี้ท่านผู้บริหารฯ สามารถลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.uni.net.th/registration/executive_meeting58/


  UniNet

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.