โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet : 29th WUNCA @ KHON KAEN UNIVERSITY
  UniNet : 29th WUNCA @ KHON KAEN UNIVERSITY kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, July 8, 2014, 23:10:02
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.57  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 29 Workshop on UniNet Network and Computer Application : 29th WUNCA  ระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา ทำให้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป การเข้าถึงข้อมูล การแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดเวลาและขยายวงสู่ผู้อื่นอย่างรวดเร็ว จึงได้ส่งเสริมการใช้ ICT เพื่อจัดการศึกษา ดังจะเห็นว่า สกอ. ได้ก่อตั้งหน่วยงาน UniNet เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการวางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษามายาวนานกว่า 18 ปี และยังจัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย หรือ TCU เพื่อวางระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อ e-Learning นอกจากนี้ยังทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาอื่นที่จำเป็นต่อการศึกษาวิจัยผ่านความร่วมมือห้องสมุด ThaiLIS (โครงการบนเครือข่ายUniNet) อีกด้วย”  พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ  เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการUniNet ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า “การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  WUNCA เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสมาชิก UniNet โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายให้ได้มีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลและบริหารจัดการระบบเครือข่าย การใช้ประโยชน์จากเครือข่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่  เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันทำการศึกษา วิจัย และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป  การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งหลายภาคส่วนกำลังตื่นตัวในการพัฒนาปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการใช้ทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมมองของผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นการบูรณาการเพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ” การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์   โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมพูดคุย และให้ความรู้ในมุมมองที่หลากหลาย อาทิเช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง “Roadmap to Cloud” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี  การบรรยายพิเศษเรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย โดยผศ.วิชาญ เลิศวิภาตะกูล ผู้อำนวยการ UniNet  การเสวนาเรื่อง “Cloud Services in Education for Digital Age”  การบรรรยายเรื่อง “การสำรวจสภาพความเป็นไปของโปรแกรมประยุกต์ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อวางแนวทางในการให้บริการจากคลาวด์” โดย ดร.ยรรยง เต็งอำนวย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจกว่า 12 หลักสูตร งานครั้งนี้  มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาเอกชน และหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยอื่นๆ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมถ่ายทอดสด และเข้าดูบันทึกเทปย้อนหลังได้ที่ http://www.uni.net.th

   

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ.... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....                ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....           ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเทศไทย....