โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร Healthcare IT
  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ จัดฝึกอบรมสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร Healthcare IT saowanee
  saowanee เมื่อ Thursday, May 15, 2014, 10:44:54
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  CompTIA Healthcare IT Technician Certificate

  หลักสูตรอบรมใบประกาศนียบัตรผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับระบบงานบริการทางการแพทย์
  (CompTIA Healthcare IT Technician Certificate)


  วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้
  เพื่อให้ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบงานบริการทางการแพทย์ รวมถึงผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของระบบงานบริการทางการแพทย์ได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยงข้องทั้งในแง่แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบงานบริการทางการแพทย์ วิธีการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประจำวันในหน่วยงานบริการทางการแพทย์ ความเสี่ยงและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในระบบงาน รวมถึงกฏหมาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทางการแพทย์ ซึ่งจะทำให้การดูแลและพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์เป็นไปเพื่อ สนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการให้บริการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ผู้ที่เหมาะสำหรับเข้ารับการอบรม
  ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับระบบงานบริการทางการแพทย์ เจ้่าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการทางการแพทย์ ผู้พัฒนาระบบงานบริการทางการแพทย์ ผู้ดูแลระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบงานบริการทางการแพทย์

  ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม
  มีความรู้และทักษะเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ระยะเวลาในการอบรม
  5 วัน

  วิธีการอบรม
  บรรยาย แสดงตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติในการทำแบบทดสอบ

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเนื้อหาความต้องการของกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงศัพท์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางแพทย์ กระบวนการ ในการให้บริการ
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการในการติดตั้งและดูแลระบบงาน ระบบเครือข่าย และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของระบบงานบริการทางการแพทย์
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของระบบงานบริการทางการแพทย์
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับใบประกาศนียบัตรสากลที่รับรองความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของระบบงานบริการทางการแพทย์
   

  >>>>>  ลงทะเบียน   <<<<<<<
  (หมดเขตลงทะเบียน วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นี้)

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วยบริษัท Informa Healthcare จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine online.... ได้เปิดเผยถึง การจัดงาน 27th WUNCA ว่า UniNet และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 15-17 กรกรฎาคม 2556 โดยในวันนี้ (7 มิ.ย.) เป็นวันแถลงข่าวจัดงานปี 2556 27th.... เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สพม.23)....