โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Asian Culture on Architecture and Environment ประจำปี 2014
  การศึกษาและอภิปรายผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างประเทศด้วยระบบ High Definition Video Conference System ในหัวข้อ Tele-Conference Discussion on Asian Culture on Architecture and Environment ประจำปี 2014
  Asian Culture on Architecture and Environment ประจำปี 2014  kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, November 18, 2014, 15:56:33
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยคอนคุก สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้จัดการศึกษาและอภิปรายผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างประเทศด้วยระบบ High Definition Video Conference System ในหัวข้อ Tele-Conference Discussion on Asian Culture on Architecture and Environment ประจำปี 2014    ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้รับความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เป็นการเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับเกาหลีในมุมมองต่างๆ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้าช่วย ตลอดจนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดการศึกษาและอภิปรายดังกล่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Prof. SANYOUNG HAN จาก KONKUK UNIVERSITY, South KOREA บรรยายในหัวข้อเรื่อง Future Internet ที่กล่าวถึงเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตในอนาคตรวมถึงวัฒนธรรมและรูปแบบการเข้าถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคนเกาหลี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุภาวดี รัตนมาศ, ดร.ปรัชญา ชูแก้ว คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองศาสตราจารย์ ดร.อริยา อรุณินท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการกล่าวถึงรูปแบบและวิวัฒนาการของการสร้างอาคารในสถานที่สำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงวิวัฒนาการของการออกแบบสร้างอาคาร รวมถึงการอนุรักษ์บ้านเรือนชุมชนริมน้ำหัวตระเข้ และผลกระทบจากการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นการสะท้อนมุมมองในเชิงสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในมุมมองต่างๆ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....    เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.... รศ.สุภาวดี รัตนมาศ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ.... “Information Development for Waterfront Architecture and Environment on Mae Klong River for Eco-Tourism” ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา.... ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน IA2012 - Workshop on Internet Architecture 2012 ภูเก็ต IA2012 - Workshop on Internet Architecture 2012 at Phuket, Thailand....