โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างอัตราจ้างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดังต่อไปนี้
  kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, March 4, 2014, 15:43:11
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  ตำแหน่งการจ้างงาน

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง

  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง

  3. วิศวกรระบบเครือข่าย  5 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

   

  1)      มีสัญชาติไทย

   

  2)     ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

   

  3)     หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  4)     ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   

  5)     ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

   

  6)      ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน (จำกัด) เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว หรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ

   

  7)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน

   

   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

   

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

   

  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

  3. วิศวกรระบบเครือข่าย

   

  วันและเวลาการสอบ 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           วันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

  สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์           วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00  น. 

   

  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

   

  1)     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

  2)     หลักฐานวุฒิการศึกษา

  3)     สำเนาบัตรประชาชน

  4)     ประวัติส่วนตัวและการทำงาน

  5)     หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงานฯ

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

  พัฒนาการศึกษา ชั้น ๙ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  หรือ Download ใบสมัครที่ http : // www.uni.net.th และสมัครผ่ำน e-mail address : amjai@uni.net.th ทั้งนี้

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ – ๕๖๗๘ ต่อ ๑๐๐๐

  รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร แบบฟอร์มการสมัคร

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ....   ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์....        ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง....