โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ยกเลิกการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
  ยกเลิกการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect manus
  manus เมื่อ Tuesday, July 16, 2013, 12:46:32
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  อ้างอิงจากเรื่องเดิมการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect

  เรียน ผู้อำนวยการห้องสมุด/ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

             ตามที่ สกอ. ได้ดำเนินการออกหนังสือไปยังม/ส เรื่องการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เนื่องจากกระบวนการด้านสัญญานั้น ขณะนี้ สกอ. ได้ดำเนินการต่อสัญญาแล้วเสร็จ พร้อมทั้งแจ้งไปยัง Elsevier เรียบร้อยแล้วและบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีการปิดบริการฐานข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด
             จึงใคร่ขอแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบว่าการใช้งานจะคงใช้ได้ตามเดิมโดยไม่มีปัญหา ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยพบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้งกลับมายังสกอ. เพื่อตรวจสอบประสานแก้ไขต่อไป

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
             ด้วยความเคารพอย่างสูง

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียน ท่านผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง และท่านสมาชิก ThaiLIS                .... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555.... เรียน สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....