โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายหัวข้อ “Tele-Conference Discussion on Asian Culture on Architecture and Environment, 2013”
  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, June 19, 2013, 11:56:00
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

   

   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Tokai University ประเทศญี่ปุ่น Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ Konkuk University สาธารณรัฐเกาหลีใต้ จัดการศึกษาและอภิปรายผ่านระบบการเรียนการสอนระหว่างประเทศ ด้วยระบบ High Defination Video Conference System ด้วยขนาดความเร็ว 2 Mbps ระหว่าง ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ Tokai University และ Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อเรื่อง “Tele-Conference Discussion on Asian Culture on Architecture and Environment, 2013” เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ได้รับความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม และสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีหัวข้อการอภิปรายที่น่าสนใจ อาทิเช่น “Green Infrastructure” โดย รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “Clean up Water pollution in Yanakawa city” โดย Prof.Dr.Yoshiyuki Osakaya Muroran Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น “Contemporary Architecture” โดย Prof. Kenji WATANABE (Shonan Campus) “On Identity: the 9 points for architectural Criticism” โดย ผศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดำเนินการอภิปรายโดย รศ. สุภาวดี รัตนมาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ ในทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สามารถดูกาหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.teleconference.uni.net.th

    

  ภาพข่าวโดย : กฤษณา จันทร์สว่าง  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,.... รศ.สุภาวดี รัตนมาศ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาทางไกลระหว่างประเทศ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....  ความสำเร็จในการจัดงานครั้งนี้ได้สะท้อนถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา.... “Information Development for Waterfront Architecture and Environment on Mae Klong River for Eco-Tourism” ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา....