โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • เปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง เข้าใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management 175
  ด้วยในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล Emerald Management 175
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, March 5, 2013, 09:54:57
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

   ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล  Emerald Management 175 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

  • สารานุกรมออนไลน์ Emerald Management 175
            รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่  การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ  การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
            URL : http://www.emeraldinsight.com
  และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อวารสารที่สามารถเข้าใช้งานได้ตามเอกสารแนบนี้ อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณศุภกานต์ คงสาคร (Account Service Representative,EBSCO International, Inc. THAILAND)  โทรศัพท์: +66(0) 2 627 9334 แฟกซ์: +66(0) 2 627 9001 มือถือ: +66 (0) 81 780 6562  e-mail: skongsakorn@ebsco.com  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง

  >>ดาวน์โหลดรายชื่อวารสาร<<

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนท่านผู้อำนวยการ และท่านสมาชิก ThaiLIS   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)....  โดยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา มีการบริหารจัดการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)....