โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect
  การระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect manus
  manus เมื่อ Tuesday, July 16, 2013, 09:35:01
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียน ท่านผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง และท่านสมาชิก ThaiLIS

                  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในกำกับ/สังกัดของสำนักงานคณกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 74 แห่ง ให้สามารถเข้าค้นคว้าข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ซึ่งประกอบด้วยหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยให้บริการกับหน่วยงานของท่านเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

                   เนื่องจากในปีงบประมาณ 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีเหตุขัดข้องบางประการ ทำให้การจัดทำสัญญาการเข้าใช้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งกระบวนการขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ประกอบกับบริษัท Elsevier ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect ได้มีหนังสือแจ้งที่จะระงับการให้บริการฐานข้อมูลฯ หากการทำสัญญาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ เบื้องต้นสำนักงานฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผลของความล่าช้าและขอให้บริษัท Elsevier พิจารณาขยายระยะเวลา การระงับการให้บริการฐานข้อมูลฯ ออกไปจนกว่าการทำสัญญาจะแล้วเสร็จ ซึ่งทางบริษัท Elsevier อาจไม่ยินยอมตามข้อเสนอดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานฯ จึงใคร่ขอเรียนให้หน่วยงานของท่านทราบล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาเนื่องจากการไม่สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2556  ทั้งนี้ สำนักงานฯ มิได้นิ่งนอนใจและจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีความคืบหน้าประการใดสำนักงานฯ จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป (ทั้งนี้เอกสารฉบับจริงได้ดำเนินการส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว)

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  อ้างอิงจากเรื่องเดิมการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เรียน ผู้อำนวยการห้องสมุด/ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน          .... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555.... เรียน สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....