โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, April 10, 2013, 17:49:21
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างอัตราจ้างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ดังต่อไปนี้

   

  ๑.      ตำแหน่งการจ้างงาน

  ๑)  วิศวกรระบบเครือข่าย                             ๒ ราย

  ๒)  นักประชาสัมพันธ์                                  ๑ ราย

  ๓) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           ๑ ราย

   

  ๒.     คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

  ๑)      มีสัญชาติไทย

  ๒)     ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

  ๓)     หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ๔)     ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ๕)     ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ๖)      ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทมหาชน (จำกัด) เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติชั่ว หรือกระทำผิด หรือหย่อนความสามารถ

  ๗)    ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยหรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับถูกพักงาน

   

  ๓.     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  - วิศวกรระบบเครือข่าย

  - ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

   

  ๔.     วัน เวลา วิธีการสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ           วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖

  สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์           วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

   

  ๕.     เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  ๑)     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

  ๒)     หลักฐานวุฒิการศึกษา

  ๓)     สำเนาบัตรประชาชน

  ๔)     ประวัติส่วนตัวและการทำงาน

  ๕)     หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ หลักฐานการเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการผ่านงานฯ

   

  ๖.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ชั้น ๙ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือ Download ใบสมัครที่ http : // www.uni.net.th และสมัครผ่าน e-mail address : admin_g@uni.net.th ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๔ – ๕๖๗๘ ต่อ ๑๐๐๐

   

  ประกาศ ณ วันที่     ๑๐     เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
    ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... ด้วย  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา .... ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... ตำแหน่งการจ้างงาน 1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  1 ตำแหน่ง 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง 3. วิศวกรระบบเครือข่าย  5 ตำแหน่ง.... เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2656 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง....