โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • EBSCO จัดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล
  saowanee
  saowanee เมื่อ Tuesday, January 29, 2013, 16:05:47
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Academic Search Complete ฐานข้อมูล Education Research Complete ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ฐานข้อมูล Computer & Applied Sciences Complete และฐานข้อมูล H.W WILSON เพื่อให้บริการสำหรับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 78 แห่ง โดยมีระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งหน่วยงานของท่านได้รับบริการอยู่ด้วย นั้น

   

  ประกอบกับบริษัท EBSCO ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลได้แจ้งกำหนดฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน  5 ฐานข้อมูล ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาทั้ง 78 แห่ง ในช่วงระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 – วันที่ 20 มีนาคม 2556  ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาจัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 คน เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูลฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการฝึกอบรม โดยสามารถแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทรศัพท์ 081–258-3333 หรือ e-mail: Vongthipar@ebscohost.com  

  ::ตารางการฝึกอบรม Click ที่นี่

  ::กำหนดการการฝึกอบรม Click ที่นี่

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET....                ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO....