โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments)
  ด้วย Journal of Visualized Experiments (JoVE) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, April 29, 2013, 13:51:08
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

               ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

                ฐานข้อมูล JoVE   (Journal of Visualized Experiments)

                           รายละเอียด : วารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed   Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัย   หรือการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่   biological,   medical, chemical และ physical ในรูปแบบวิดีโอ

                           URL : http://www.jove.com/

                 อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Frank Buckley, Account Manager, Journal of Visualized Experiments (JoVE) e-mail: frank.buckley@jove.com 

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูล SpringerLink-Journal เพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง นั้น ในการนี้ บริษัท Book Promotion....           ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน UPInform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น.... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล....