โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อปีงบประมาณ 2556
  saowanee
  saowanee เมื่อ Monday, November 19, 2012, 12:58:08
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจในการ ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานให้ทุน ๕ หน่วยงานของประเทศ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตลอดจนหน่วยวิจัยซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้ทำวิจัย และผู้นำผลงานไปใช้ประโยชน์

  บัดนี้ วช. ได้ประกาศรับข้อเสนอเพื่อสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ๓ กลุ่มเรื่อง) โดยนักวิจัยจะต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM ทั้งนี้ท่านสามารถเลือกดูรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้

  1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (การวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ๓ กลุ่มเรื่อง)
  2. กรอบการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ๓ กลุ่มเรื่อง ได้แก่ ๒.๑ เกษตรพื้นที่สูง ๒.๒ ปาล์มน้ำมัน ๒.๓ การคมนาคมขนส่งระบบราง
  3. คู่มือสำหรับลงทะเบียน การใช้ระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
  4. แบบฟอร์มจัดทำโครงการ
   4.1 แบบ วช. ๑ช (แผนงานวิจัย)
   4.2 แบบ วช. ๑ค
   4.3 แบบ วช. ๑ย/วช. ๑ด (โครงการย่อย)
   4.4 แบบ วช. ๒ค
  5. จริยธรรมการวิจัยในคน
  6. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
  7. การลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย โดยลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://nrpm.nrct.go.th/NewInterface/ResearchFundList.aspx และเลือก (Select) กลุ่มเรื่องที่ต้องการสมัค

  ข่าวจาก http://www.nrct.go.th/th/NewsManager/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/249/-2556.aspx

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... ประกาศขยายเวลาการส่งบทความวิชาการในงาน CIT2013&UniNOMS2013 กรอบระยะเวลา จากเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น กำหนดเริ่มส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์:.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555.... ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pragma24.pragma-grid.net/dct/page/65540 เริ่มลงทะเบียนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556