โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ฐานข้อมูล ScienceDirect ใช้งานได้ตามปกติแล้ว ...
  manus
  manus เมื่อ Friday, November 16, 2012, 16:04:55
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS

  ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

  ในการนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้สำนักงานฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาข้างต้นเรียบร้อยแล้วจึงมีผลให้สมาชิกคงใช้งานบริการฐานข้อมูลได้ต่อเนื่องแล้ว ทั้งนี้หากมีข้อขัดข้องในการใช้งานต่อไปจากนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขอได้โปรดแจ้งกลับมายังสำนักงานฯ เพื่อตรวจสอบ/ประสานงานต่อไป อนึ่งติดต่อได้ที่ thailis-noc@uni.net.th

   

  ปล. สำหรับการต่ออายุสัญญาบริการฐานข้อมูลปี 2556 (1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556) อยู่ระหว่างดำเนินการต่อรองค่าบริการ หากผลการดำเนินการเป็นอย่างไรจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ปี 2560จำนวน 14 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูล ABI/INFORM Collection2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library3. ฐานข้อมูล IEEE/IET.... อ้างอิงจากเรื่องเดิมการระงับการให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect เรียน ผู้อำนวยการห้องสมุด/ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน          .... เรียน ท่านผู้อำนวยการห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง และท่านสมาชิก ThaiLIS                .... ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)....